บริการของบริษัท

ออกแบบ

 บริการการออกแบบหม้อไอน้ำ ขนาด 5-300 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงจากแกลบ, กากอ้อย, ขี้เลื่อย และถ่านหิน สำหรับโรงสีข้าว โรงงานน้ำตาลและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ออกแบบ ปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตลลอดจนเครื่องจักรในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมอื่นๆ ระบบผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เหมาะสำหรับโรงสีข้าว โรงงานน้ำตาลและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และ การออกแบบอุปกรณ์ชิ้นส่วน เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ อะไหล่ และอื่นๆ หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า
 ความเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพคือจุดมุ่งหมายสำคัญ ซึ่งทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญทางด้านงานออกแบบของบริษัทตระหนักอยู่เสมอ เราจึงเน้นงานออกแบบเพื่อให้ลูกค้าได้รับประ โยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายตลอดจนเพิ่มศักยภาพทางการผลิตของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ